Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL’ye çıkaran teklif TBMM’ye sunuldu

Enflasyon açıklanmasının verilerinin arkasında emeklilere, yüzde 25,48’lik enflasyon zammı yapıldı. Bu zamdan daha sonra emeklilerde ilave zam beklentisi oluşunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardındaki en az emekli maaşının bin 500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarılacağını açıkladı.

TEKLİF MECLİS’E SUNULDU

Bu müjdeden anında sonra AK Parti Manisa milletvekili Uğur Aydemir ve Giresun milletvekili Cemal Öztürk imzaları ve 77 AK Parti milletvekilinin imzalarıyla Kişisel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişim Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2.500 LİRA OLACAK

Buna göre; emekli aylıklarında minimum ödeme tutarı 2 bin 500 TL’ye çıkarılıyor. Halk görevlilerine ocak dönemi için yapılacak yükselme oranı yüzde 5’ten yüzde 7.5’e çıkartılıyor. Enflasyon farkı dahil yapılması gereken zam yüzde 30.95’e çıkarılıyor. Bireysel Emeklilikte devlet katkısı yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarılıyor.

MERKEZ BANKASI KANUNU

Teklifle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nda yapılan değişikliğe kadar, banka nezdindeki yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, yargı ve varlıklar haczedilemeyecek, üzerlerine ihtiyati tedbir ya da ihtiyati haciz konulamayacak.

Teklife kadar, vergi kanunları gereğince iadesi talep edilen vergilere ilişkin açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde 50’si oranında güvence alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecek.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, BES’te kayıtlı bir süre bulunmuş katılımcılara, kısmen ödeme alma imkanı sağlanıyor.

Buna göre, kurumca belirlenen hallerde ve koşullarda katılımcıya sistemden ayrılmadan, devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç hesabındaki birikim tutarının yüzde 50’sine dek kısmen ödeme yapılabilecek. Bu durumda kısmen yapılan ödeme tutarının yüzde 25’ini aşmamak üzere devlet katkısı hesabındaki tutardan da ödeme yapılabilecek. Bu fıkra zarfında yapılacak işlemlere ilişkin devlet katkısına dair uygulamalar dahil edinmek üzere, esas ve usuller bakanlığın yerinde görüşü alınarak kurum kadar belirlenecek.

DEVLET KATKISI YÜKSELTİLİYOR

Kişisel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan değişiklikle halihazırda yüzde 25 olarak belli olan devlet katkısı oranını yüzde 30’a yükseltiliyor.

Buna kadar, patron tarafından ödenenler hariç Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılımcılar ile Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun ilgili maddesi kapsamındaki katılımcılar adına kişisel emeklilik hesabına ödenen katkı maddesi paylarının yüzde 30’una karşılık gelen miktar, şirketler göre emeklilik gözetim merkezine iletilen bilgiler alınarak devlet katkısı olarak emeklilik gözetim merkezince hesaplanacak. Cumhurbaşkanı, yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için bu oranı yüzde 10’a dek indirmeye yetkili olacak.

Devlet katkısı, bakanlık bütçesine konulan ödenekten katılımcıların ilgili hesaplarına şirketler aracılığıyla aktarılmak üzere emeklilik gözetim merkezine ödenecek. Bir iştirakçi için bir yıllık yılında ödenen ve devlet katkısı tutarının hesaplanmasına teşkil eden katkı maddesi paylarının toplamı ilgili yıllık yılına ait hesaplamaya ilişkin dönemin sona erdiği tarihte geçerli brüt asgari ücretin hesaplama dönemine isabet eden toplam tutarını aşamayacak. Anılan sınırı aşan katkı maddesi payları için bakanlığın yerinde görüşüyle, kurumca belirlenecek yöntem ve esaslar çerçevesinde, ilgili katkı payının ödendiği yılı peşine düşüp takip eden takvim yıllarında da devlet katkısı hesaplaması ve ödemesi yapılabilecek. Bu ödenekten bütçenin öteki kalemlerine hiçbir şekilde aktarma yapılamayacak. Devlet katkısı, katkı maddesi payı ödemelerinden ayrı ayrı takip edilecek.

Kişisel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan değişiklikle 45 yaş üstü katılımcılar da talep etmeleri halinde otomatik katılım sistemine dahil edilebilecek.

Teklifle, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun “tanımlar” başlıklı maddesinde yapılan düzenlemeye armoni ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Kontrol Kurumunun kurulması nedeniyle ortaya çıkan temin etmek nedeniyle “Müsteşarlık”, “Kurum” ve “Kurul” ibarelerine yapılan atıflarda değişim yapılıyor.

Teklifle, kişisel emeklilik sistemine ödenen katkı maddesi paylarına karşın yapılan düzenlemenin halihazırda sistemde yer alan katılımcılara da uygulanmasına olanak sağlanıyor.

KADEMELİ DOĞAL GAZ SATIŞI

Teklife kadar, BOTAŞ kadar bakanlık görüşleri gücenmek kaydı ile bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il ya da bölge bazında aşamalı doğal gaz satmak fiyatı uygulanabilecek.

TL İLE YAPILAN SÖZLEŞMELER

Teklifle, Ulus İhale Sözleşmeleri Kanunu’na “Ilave fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri” başlıklı madde ekleniyor. Türkiye ve dünyada hammadde temininde ve miktar zincirlerinde yaşanan aksaklıklarla girdi fiyatlarındaki beklenmeyen artışlar nedeniyle 1 Aralık 2021 tarihinden önce Millet İhale Kanunu’na tarafından ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devamlı ya da bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mülk ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde düzenlemeye gidiliyor.

Buna kadar, 1 Temmuz-31 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen kısımlar için ihale dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın 1 Temmuz-30 Kasım 2021 tarihlerinde ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks, 1 Temmuz 2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde ise 2021 yılı haziran ayına ait endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve anlaşma fiyatları kullanılarak yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmesine kadar hesaplanan fiyat farkına ek olarak ilave fiyat farkı verilebilecek.

Bu kapsamdaki sözleşmeler, yüklenicinin başvurusu ve idarenin onayı ile devredilebilecek. Devredilen sözleşmelerde tahsis alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, atama tarihi itibarıyla aranacak olup devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmayacak. Yüklenimi karşılıklı teşebbüs göre yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında ödev ya da hisse devirlerinde birincil ihaledeki yeterlik şartları aranmayacak. Sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilecek. Bu kapsamda devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmayacak.

Bu madde zarfında ek fiyat farkı verilebilecek alım türlerini, ürün ve girdileri, ilave fiyat farkı verilmesi veya sözleşmenin devri için idareye uygulama süreleri ile tayin işlemlerinin tamamlanacağı zaman dahil ilave fiyat farkı hesaplamalarına ve sözleşmelerin devrine ilişkin başlıca ve usullerin tespitinde Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Ulus İhale Kanunu’ndan istisna edilen mülk ve hizmet alımları ile yapım işlerinden TL üzerinden yapılan sözleşmeler için idareler göre bu maddeye uygun bir şekilde ilgili mevzuatında düzenleme yapılabilecek.

TÜRK LİRASI VADELİ MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARI

Teklifle, Millet Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da değişikliğe gidiliyor.

Buna tarafından, mali istikrara katkı sağlamak ve gerçek kişilerin mevduat ve katılma hesaplarının getirilerini kur artışlarına karşısında desteklemek nedeniyle bankalar nezdinde 21 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2022 tarihleri aralarında açılan Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına aktarılmak üzere Merkez Bankası’na peşin para kaynak aktarmaya ve/ya da bu amaçla bankalara özel tertip devlet iç borca girme senedi ihraç etmeye ve ihraç edilecek tahvil tutarıyla ihraç yapılacak bankaları belirlemeye, özel düzen devlet iç borca girme senedi ve peşin para kaynak aktarımı için Bakanlık bütçesinde mevcut ya da yeni açılacak tertiplere ödenek eklemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak.

Ödenecek takviye tutarını ve hesaplama yöntemini, destekten yararlanacak gerçek birey kapsamını, hesap türlerini, vadeleri, limitleri, hesapların vadeden önce kapatılması durumunda yapılabilecek kesintiler ile bu kesintilerin Bakanlığa aktarılmasını, bu kapsamda yardım olarak aktarılacak kaynağın kullandırılması ile uygulamaya ve denetime ilişkin usul ve esaslar ile nihai hesap açma tarihini öne çekmeye ya da 31 Aralık 2023 tarihine değin uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanması zarfında Merkez Bankası ve bankalardan gerekli data ve bilgiyi istek edebilecek. Merkez Bankası ya da bankalar istek edilen data ve bilgiyi Bakanlığın belirleyeceği şekil ve süreler içerisinde vermekle sorumlu olacak. Data ve bilginin bu kasıt çerçevesinde Bakanlığa verilmesinde özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler uygulanmayacak.

Bu kapsamda Merkez Bankası kadar aktarılacak desteğin hak sahipliğinin tespitiyle desteğin dürüst ve tam hesaplanmasından, Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarının açıldığı banka sorumluluk sahibi olacak. Hileli olarak verildiği tespit edilen destek tutarı, bankaya ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe dek Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a kadar hesaplanacak gecikme zammıyla birlikte laf konusu kanun hükümlerine kadar tahsil edilecek.

Bu düzenleme, 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli almak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

KURUMLAR VERGİSİ

Kurumlar Vergisi Kanunu’na kadar, tam mükellefiyete ast teşebbüs sermayesi yatırım fonlarının katılma payları ile teşebbüs sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar paylarına kurumlar vergisi istisnası uygulanırken bu istisna diğer fon ve ortaklıklarını kapsamıyor. Teklifle, teşebbüs sermayesi dışındaki diğer yatırım fonlarından elde edilen kar paylarına da istisnanın uygulanması sağlanıyor.

Girişim sermayesi dışındaki diğer yatırım ortaklıklarından elde edilen kar paylarına ise istisna uygulanmayacak. Laf konusu istisna, portföyünde tanıdık olmayan para birimi cinsinden varlık ve altın ile öteki kıymetli madenler ve bunlara dayalı anapara piyasası araçları yer alan yatırım fonlarından elde edilen iştirak kazançlarına da uygulanmayacak.

Sanayi sicil belgesini haiz ve gerçekten imal faaliyetiyle iştigal eden ve ihracat yapan kurumların söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı, 1 puanlık indirimle yüzde 20 yerine yüzde 19 olarak uygulanacak.

Bu maddeler, 1 Ocak 2022 tarihinden, özel hesap dönemine yan olan mükelleflerde 2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.Yorum yapın