Asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, vergi ve maaşların minimum ücret tutarından kazanç ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bir Takım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

GELİR VE DAMGA VERGİSİ DÜZENLEMESİ

Tüm ücret ve maaşların asgari ödenti tutarı kısmından kazanç ve damga vergisi alınmayacak. Buna göre, hizmet erbabı, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan en az ücretin aylık brüt tutarından işçi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve işsizlik sigortası primleri düşüldükten daha sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerin istisnayı aşan vergi gelirinin vergilendirilmesinde, verginin hesaplanacağı kazanç dilim tutarı ve oranları istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecek.

AGİ DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILACAK

Ödenecek ücret tutarı bu suretle bulunan ödenti tutarının içinde, istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanacak. İstisna sebebiyle alınmayacak olan vergi, ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacak. Ansızın fazla işverenden ücret alanlar için bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacak. Aidat gelirlerinin vergilendirilmesinde en düşük ücretin aylık brüt tutarının yüzde 85’i gelir vergisinden istisna edildiği için tatbik alanı kalmayan “Minimum Geçim İndirimi” düzenlemesi yürürlükten kalkacak. Hizmet erbabına ödenen ücretlerin aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısmı üzerinden damga vergisi alınmayacak.

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Teklife tarafından, yenilenebilir enerji üretiminin özendirme edilmesi için muafiyet sınırı olarak öngörülen, meskenlerin çatı ve cephesine kurulan güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücünün 10 kilovat olması şartı, 20 kilovata çıkarılacak.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Ulusal Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayisi projelerine ilişkin bu kuruma ilgili projeler zarfında yapılan teslim ve hizmetler, katma değerinde vergisi istisnası kapsamına alınacak.

BOTAŞ’IN BORÇLARI

BOTAŞ’ın nakit yönetiminin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için şirketin Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine, yapılandırılmış borçları dahil ödenmeyen her türlü ödenti, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara yan gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları, Hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek terkin edilecek.

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN BÜTÇELERİNE ÖDENEK EKLEMEYE CUMHURBAŞKANI YETKİLİ OLACAK

2021 Yılı Merkezi Idare Bütçe Kanunu’nda bulunan genel bütçe gelir tahmini üzerinde gerçekleşen gelir dek, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak. İlgili kanunları gereğince genel bütçe gelirleri karşılığı yapılan tahsis eklemeleri bu tutardan düşülecek.

Türkiye’de oturmuş sigorta şirketlerince düzenlenen kefalet senetleri de güvenli elektronik imza ile düzenlenebilecek.

Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, kendisinden müsade veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu nakliye hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere, nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak saptama edeceği hatlardaki toplu nakliye hizmetlerinden bedava ya da kesik yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilecek.

KAMU ÜNİVERSİTELERİ

Millet üniversite hastanelerinin finansal sürdürülebilirliğinin desteklenmesi için kamu üniversite sağlık hizmeti sunucularının, 2021’de verdikleri sağlık hizmet bedelinin, götürü değerinde sözleşme tutarından düşük olması durumunda aradaki fark terkin edilecek. Terkin edilen bu miktar, Alıştırma ve Sosyal Emniyet Bakanlığı bütçesine bu amaçla atama edilecek ödenekten karşılanacak.

Asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildiYorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir